دانلود رمان مرا تو بی سببی  از طوبی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرا تـو بی سببی pdf از طوبی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان طوبی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان مرا تـو بی سببی

همه ی ما به یک نقطه مشترک رسیـدیم، این نقطه باعث شـد که

ما تصمـیمـی بگیرم ، تصمـیم گرفتیم که خـودمون نباشیم …

ولی عشق مهمونه ناخـونده ی هر قلبیه!

داستان درباره ی گروهی دختر است که مـی خـوان

از پسرا انتقام بگیرن ، با روش دلبری…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان مرا تـو بی سببی

مامان خـواهش مـی کنم تـا نبیـنمش دلـم آروم نمـ ی شـه .

قـول مـیـدم تـا هـوا تار یـک نشـده

برگردم، قول مـی دم.

ایـن جملاتـی بــود کــه شــکیبا یــک ریــز و پشــت

ســر هــم تحویــل مــادرش مــی داد بلکــه

اجــازه ي او را دریافــت کنــد. فقــط چنــد دقـیقــه از

رسیـدنشــان بــه خانــه مــادربزرگش مــ ی

گذشت. تی تی گـل بعـد از مـرگ آقـابزرگ بـه نـوع ی

بـزرگ فام یـ ل بـه حسـاب مـ ی آمـد و

کسـی جـرات نـه آوردن روي حـرفش را نداشـت.

صـاحب یـک دختـر و سـه پسـر بـود کـه

همــه را در همــان روســتا ي خـودشــان در آن بلنــدا ي

تــالش پروریــده و حــالا هــر کــدام

بــراي خـودکســی شــده بودنــد و کســوت و مقــام ی

داشــتند. بزرگتــرین فرزنــدش منصــور

بـود کـارخانـه داري سرشـناس و داراي پسـري بـه

نـام حامـد، پسـر دومـش مسـعود مـردي

انســان دوســت و دارا ي کمــالات انســانی بــود او

و همســرش هــر دو معلــم بودنــد و تنهــا

دخترشان شـک یبا از نظـر سـن دومـ ین نـوه تـ ی تـ ی

گـل بـه حسـاب مـ ی آمـد و سـه سـال ی از

حامـد تنهـا فرزنـد منصـورکوچکتر بـود. پسـر

سـومش محمـود دامپزشـک بـود و داراي دو

دختر دوقلو بـه نامهـا ي پرنیـ ان و پریسـا کـه یکسـال ی

از شـک یبا کـوچکتر بودنـد . مهسـا …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان