دانلود رمان تقاص  از زهرا قلنده لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تقاص pdf از زهرا قلنده لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا قلنده مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تقاص

این رمان در مورد کوروش مرد قاچاقچی موادی که بهترین دوستش بهش خیانت مـیکنه

یکی از محموله هاشو لو مـیـده و کوروش هرکسیو که از اعتمادش سواستفاده کنه و

بهش خیانت کنه رو مـیکشـه و ماهور دخترشو بزرگ مـیکنه و اما ماهور بخاطر قتل پدرش

تـوسط کوروش ازش متنفره ۷ ساله از اون موقع مـی گذره و ماهور با بادیگـارد کوروش

رابطه داره اما وقتی کوروش مـیفهمه اونو از خـونه بیرون مـیکنه و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان تقاص

نگـهبا نی که اومد سمتم رو هل داد م و غ ریـد م :یه قدم سمت خـودم و افرادم

برداری خـورشیـد فردا رو نمـی ب ین ی ! کوروش خان ورود شم ا ممنوع اعلا م شـد ه

پوزخند ی زدم :اون ر ئیس احمقت امشب کـارش تمومه هوا داشت تاری ک مـیشـد و

وق ت نداشتم رفتم سم ت عمارت و بقـی ه هم پشت سرم راه افتادن کس ی که

به من خیانت مـیکنه بای د تقاص بده اونم با جون ش ! هنوز به ورود ی عمارت نرسیـده

بودیم که ماهور و دیـدم خدای من فکر اینجاش رو نکرده بودم ماهو ر با دیـدنم گل

از گلش شکف ت و دو ی د سمتم :عم و کورو ش ! ناخـوداگـاه خم شـدم و بغلش کردم :

سلام عزیزم دست انداخت دور گردنم :سلام عم و چرا خیلی وقتـه اینج ا نم ی ای؟

من دلم برات تنگ مـیشـه بوس ی دمش :کـار داشتم فسق لی الانم اینجا بمون تا من برگردم

سرشو به علامت مثبت تکو ن داد و ب ه یک ی بچه ها سپرد م مواظبش باشـه تا برگردم

ابتدای در ورود ی سمانه نامادر ی ماهور..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان