دانلود رمان سند کلیشه  از نگین صحراگرد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سند کلیشـه pdf از نگین صحراگرد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگین صحراگرد مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان سند کلیشـه

قلبم محکم و بی امان در سینه ام مـی کوبیـد، آن قدر بلند که حس م ی کردم ضربانش از رو ی مانتـوی

سورمه ای رنگ مدرسه معلوم مـی شود

پر استرس پایم را تکـان مـی دادم، یک حرکت کـامال هیستریک که در مداقع بحران ی سراغم م ی آمد

بر خالف بقـیه که در حال گریه یا التماس بودند، من آرام و پر بغض سرم را پایین انداختـه بودم تا

کسی نشناستم و برای محکم کـار ی دستم را جلوی صورتم گرفتـه بودم

تمام تنم از استرس م ی لرزیـد وای که اگر یک ی از آشنا های بابا مرا در این جا مـی دیـد، فاتحه ام

بابا زنده زنده آتشم م
ً
خـوانده بود قطعا ی زدرنگ سبز زشت دیوار ها حال بدم را تشـدیـد

مـیکرد هی اهو و شلوغ ی حالم به حال بدم دامن مـی زد

این چه بدبختی بود که دامنم را گرفت؟

اسیـد معده ام مدام تا گلو مـی آمد و تـهوع از بوی عرق آدم های اطرافم داشت معده ی خال یم را

تحریک مـی کرد آخر هم نتـوانستم طاقت بی اورم، دست را جلوی دهنم گرفتم، عقـی زدم و با عجله به

سمت سطل آشغال دو یـدم

زن نگـهبان هم تا کنار سطل دنبالم دویـد احتماالً فکر مـی کرد مـی خـواهم فرار کنم با این فکر عق زدن

هایم بیش تر شـد، اشک بی صدا روی گونه ام راهش را گرفت

مرتب از تـه دل عق مـی زدم و زرد آب باال م ی آوردم زن نگـهبان کمرم را مـی مال یـد، حس از تنم فرار

کرده بود، معده ی خال ی ام از …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار هات من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان