دانلود رمان عذابم نده از M-sh77 مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عذابم نده pdf از M-sh77 مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان M-sh77 مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/انتقامـی

خلاصه رمان عذابم نده

داستان زندگی افرادیست با بالا و پایین ها اتفاقات

گذشتـه تاثیری در زمان حال و اعمال افراد مـیگذارد

که زندگی همه را تحت تاثیر قرار مـیـدهد/داستان

زندگی دختری به نام السا که تـوسط دوست

پسرش دزدیـده مـیشود!حال هدف او چیست و سرانجام السا چه مـیشود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان عذابم نده

در ماشین رو باز کردم و نشستم.
سالم
به سمتش برگشتم و به صورت اخموش خیرہ شـدم

تازگی ها اخالقش عوض شـدہ بود

-:اخمو خان جواب سالم واجبه ها

نیم نگـاهی بهم انداخت و زیر لب چیزی شبیه به سالم زمزمه کرد.

کـالفه از رفتارهای اخیرش به صندلی تکیه زدم و گفتم:

مشکل چیه کیان؟چرا اخالقت عوض شـدہ؟چرا

اینقدر تغییر کردی؟

کـالفه تر از من پوفی کشیـد و گفت:مشکـالت شرکت

زیادہ ببخشیـد ولی این روزا حسابی بهم ریختـه

ام
کـالمش بوی صداقت نمـی داد ولی سعی کردم حرفش رو باور کنم

لبخندی به روش زدم و گفتم:انشاءهللا که مشکـالت

شرکت هم درست مـیشـه حاال اخماتـو باز کن

آقا دلم مـیگیرہ اینجوری

پوزخندی زد و اخماش رو باز کرد

دلیل رفتاراش رو نمـی فهمـیـدم

بدون اینکه چیزی بگم نگـاهم رو از نیمرخ

جذابش گرفتم و به روبه رو خیرہ شـدم

سکوت عذاب آوری بینمون حاکم بود

با تـوقف ماشین کنار خیابون پر سوال بهش نگـاہ کردم

که بدون تـوجه به من و نگـاهم از ماشین پیادہ

شـد و به سمت مغازہ کنار خیابون رفت

با به صدا در اومدن زنگ گوشیم نگـاهم رو از

کیان برداشتم و به صفحه گوشی زل زدم

با لبخند دکمه اتصال رو زدم

سالم حاج بابا

بابا:سالم دختر بابا کجایی دخترم..چند دقـیقه

دیگـه پرواز دارما نمـیخـوای بیای ببینمت؟

نگـاهی به کیان که جلوی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان