گالری رمان
دانلود رمان جدید pdf
دانلود رمان یادش بخیر نازلی  از نیلوفر لاری مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر لاری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یادش بخیر نازلی

بعد از ازدواج مادر سارا او به سرزمـین پدری بازگشتـه و با پسر خان و خان به جنگ و جدال برمـیخیزد و

انتقام مرگ پدر خـود را از پسری که عاشقانه دوستش دارد مـیستاند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری

قسمت اول رمان یادش بخیر نازلی

ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺎزﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ آن روز ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ آﯾﻨﻪ ي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف

ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد آدم ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد؟

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ام ﺟﺪا ﻧﺒﻮدم اﻧﮕﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻮاي ﻫﻤﺎن روز ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ

ﮐﻪ ﺟﻠﻮي آﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮم و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻒ

ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ روزﮔﺎري ﺑﺲ دور و دراز ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ آري ﻧﺎزﻟﯽ !از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎه آﻫﯽ

ﭘﺮ ﺳﻮز ﺳﯿﻨﻪ ام را آﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ از آن ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺲ

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺌﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ام و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاري ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮي دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ

ﻓﺸﺮده ام ﺗﻮي ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزي ﻣﻮ ﻫﺎي ﻃﻼﯾﯽ ات را ﻣﯿﺒﺎﻓﺘﻢ و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدم آه !ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻦ !ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد ﻻﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺋﺒﺮاﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﻻﻻﻻﻻ ﺑﺨﻮاب

ﻧﺎزﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺨﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺘﯿﺰم ﻻﻻﻻﻻ ﻓﺪاي ﭼﺸﻢ ﻧﺎزت ﺑﺨﻮاﺑﺎن آن دو ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎزت

ﺷﻨﯿﺪي ﻧﺎزﻟﯽ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ ﺟﺎي ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﻨﺨﻤﯿﺎزه ﻣﯿﮑﺸﯿﺪي و ﮔﻮﺷﻪ اي

ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯿﺰدي ﻧﻔﺲ ﮐﻪ…

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • مجیدی
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
دانلود رمان جدید
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گالری رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.